ROCZNIK TOMASZOWSKI - PROCEDURA RECENZOWANIA

post_details_top
 1. Procedurze recenzyjnej podlegają artykuły naukowe nadesłane przez Autorów. Po akceptacji kierowane redaktora tematycznego są kierowane do oceny recenzenckiej.
 2. Teksty nie są zwracane Autorom w przypadku uznania za niespełniające kryteriów.
 3. Artykuły poddawane są recenzji lub recenzji ponownej w przypadku stwierdzenia przez Recenzenta konieczność poprawy. Recenzentami mogą być wyłącznie osoby spoza Rady Naukowej i redakcji czasopisma.
 4. Artykuły kierowane są do recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w problematyce związanej z tematyką właściwego materiału.
 5. Recenzenci posiadają stopień co najmniej doktora.
 6. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno Recenzent, jak i Autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów (procedura double blind review). Dotyczy to również artykułów, których Autorem jest członek redakcji lub Rady Naukowej.
 7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku, odrzuceniu lub skierowaniu do poprawy.
 8. Do druku kierowane są teksty, które otrzymały pozytywną recenzję.
 9. Autorzy otrzymują recenzję do wiadomości.
 10. Autor ma prawo do ustosunkowania się do uwag recenzenckich w ciągu siedmiu dniu od momentu otrzymania recenzji i jeśli w przekonujący sposób wykaże, że sformułowane sądy czy sugerowane zmiany są nieuzasadnione, Redakcja ma prawo zadecydować o skierowaniu tekstu do druku.
 11. Nazwiska recenzentów poszczególnych prac nie są ujawniane. Zbiorczą listę recenzentów umieszcza się w każdym numerze pisma oraz na stronie internetowej http://www.ttr-tomaszow.pl/rt_glowna.html#
 12. Zgodnie z wytycznymi MNiSW redakcja wdraża zaporę ghostwriting oraz guest authorship.