STATUT

post_details_top
Statut
Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. doktora Janusza Petera

      Biorąc pod uwagę bogate tradycje historyczne, ceniąc niepowtarzalne piękno naszego regionu i kierując się pragnieniem przyczynienia do jego dalszego, dynamicznego rozwoju -uznaje się za konieczne i celowe powołanie stowarzyszenia pod nazwą "Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera", którego cele, sposób oraz zakres działania określają przepisy zawarte w niniejszym statucie.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Stowarzyszenie przyjmuje i nosi nazwę "Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera" (w dalszym ciągu postanowień statutu używa się skróconego określenia "Stowarzyszenie").

2. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.
§ 4
Siedzibą władz jest miasto Tomaszów Lubelski.
§ 5
Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania odznaki, pieczęci, sztandaru, exlibrisow, proporczyków i znaczków organizacyjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 9
Zasadnicze cele działania Stowarzyszenia są następujące:

1. Pielęgnowanie tradycji historycznych i kulturowych regionu tomaszowskiego.

2. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć regionu.

3. Przyczynianie się do dalszego rozwoju regionu i miasta we wszystkich dziedzinach życia.

4. Troska o dalszy rozwój życia kulturalnego i artystycznego, kultywowanie tradycji sztuki ludowej i opieka nad nią.

5. Popularyzacja rekreacyjno - turystycznych zalet regionu.

6. Promocja miasta i regionu w kraju i poza jego granicami.

7. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.

8. Działalność naukowa i wydawnicza.

9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

10. Upowszechnianie kultury, tradycji, sztuki i ochrona dóbr kultury.

11. Upowszechnianie ekologii, turystyki i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

12. Ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie badań, przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

2. Inicjowanie, opiniowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów mających znaczenie dla kulturalnego i gospodarczego rozwoju regionu.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej.

4. Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzyszenia.

5. Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą.

6. Organizowanie odczytów, prelekcji, pokazów i wystaw, prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej.

7. Ochronę zabytków kultury materialnej i duchowej, miejsc walk i męczeństwa narodu polskiego, oraz innych pamiątek historycznych, roztaczanie opieki nad twórczością artystyczną. Popieranie wszelkich inicjatyw o charakterze regionalnym.

8. Prowadzenie i promowanie lokalnych osiągnięć.

9. Prowadzenie zbiórek i akcji charytatywnych.

10. Współpraca z towarzystwami regionalnymi, placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi i sportowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją od dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 14

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego;

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.

2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §14 ust.2 pkt. 2.

§ 16

1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §14 ust.2 pkt.3.

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;

4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

4. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 20
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. Walne Zebranie Członków
§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 1 do 3.

6. Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.

7. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

10. Członków o Zebraniu Walnym zawiadamia się pisemnie, a jeżeli członek wyrazi na to zgodę za pomocą poczty elektronicznej.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

l. określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia 2)uchwalenie statutu i jego zmian,

3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

4. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6. ustalanie wysokości składek członkowskich,

7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

8. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10. uchwalanie budżetu

11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze

12. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu

13. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji

14. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego

15. podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie

16. inne, wynikające z niniejszego statutu.

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt. 2) i 3). Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd
§ 25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z 5 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 26
Do zakresu działania Zarządu należy:

1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

§ 27

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić - osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura -pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do prowadzenia zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 29
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu

4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 30

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 31
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 32

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

4) dotacje,

5) dochody z nieruchomości, ruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Stowarzyszenia,

6) dochody z innych praw przysługujących Stowarzyszeniu,

7) wpływy z ofiarności publicznej,

8) pożytki z posiadanych praw.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 33

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

      Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 20 marca 2012 r.